ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Έχοντες υπόψη:

α) Το Καταστατικό της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.(άρθρα 9,15,16)

β) Την από 15/09/2021, απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

γ) Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ. Αντιπροσώπους των Σωματείων – Μελών της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 31 Οκτωβρίου του έτους 2021 και ώρα 18:00΄, που θα γίνει στην κλειστή αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1/ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ) .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΚΟ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ( ΜΕΧΡΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

6. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .

7. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ

 Α) ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (ΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΕΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ )

 Β) ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ)

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει η απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό , η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα ( ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Νοεμβρίου 2021), την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ:

1) Παρακαλούνται τα Σωματεία να έχουν τακτοποιήσει μέχρι 31/10/2021 , τις συνδρομές τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5 € το έτος. (άρθρο 11) .

2) Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

3) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις

4) Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 3. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

5) Το κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να προτείνει την υποψηφιότητα ενός (1) τακτικού ή ενός (1) αναπληρωματικού εκ των τακτικών μελών του, τα οποία είναι εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

6) Άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αναφέρονται σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Ένωσης και στον Αθλητικό Νόμο