ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56Δ ΤΟΥ Ν. 2725/1999 ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4982/2022.

Επισυνάπτουμε την  υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.510652/20-10-2022 (ΑΔΑ:6ΕΜ44653Π4-ΖΣ1 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022.» από την Γραμματεία Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ