ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2023. ΥΑ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ….” ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η υπ. αριθ. 34736/26-1-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 359/Β/26-1-2023)

«Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών :

α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 

β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και 

γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» 

καθώς και απαραίτητες επισημάνσεις –οδηγίες για ενημέρωση